ПРОМО Музичка култура

Shape Image One

Ауторке уџбеника Музичка култура за пети разред основне школа су др Соња Маринковић и др Славица Стефановић са Факултета музичке уметности у Београду. Својом концепцијом уџбеник поставља тежиште рада на активно музицирање: певање по слуху и из нотног текста, свирање на инструментима индивидуално, у пару и групно, коришћење тела као инструмента, успостављање веза између музике и плеса, организацију музичких игара и дечје стваралаштво.

Концепт уџбеника заснован је на идеји међусобног прожимања различитих области рада и због тога је градиво подељено само на две главне области – извођење музике и учење о музици (поглавље Свет музике – музика света). Међутим, ни оне нису третиране као изоловане, већ се међусобно прожимају и допуњују кроз преплитање компатибилних садржаја наставних тема. У њему су систематично изложена објашњења и одређења кључних музичко-теоријских аспеката извођаштва у односу на елементе музичке изражајности (темпо, динамику) и основе музичке писмености (такт и тактирање, лукови, репетиција, продужење нотних вредности, ноте шеснаестине, предтакт и узмах). У уџбенику је дат предлог да се, поред код нас уобичајеног Орфовог инструментаријума, у наставу уведе свирање на другим дечјим инструментима: музичким звонима, окарини, блок флаути и бумвекерима.

Посебна пажња посвећена је стварању добрих навика приликом слушања музике и развоју способности ангажованог и аналитичког слушања и доживљаја музике. Када су у питању садржаји који се односе на историју музике, циљ излагања је објашњење улoгe музикe у друштву, упoзнaвaњe музичких изрaжajних срeдстaвa, инструмeнaтa, жaнрoвa и oбликa, као и појединих стваралаца.

Уз уџбеник сваки наставник, корисник наших уџбеника, добија:

– Методички приручник за наставу – приступ дигиталном примерку
Наставне планове и дневне припреме – можете преузети са сајта у дигиталном облику
Иницијални тест – можете преузети са сајта у дигиталном облику

За све додатне информације, сугестије и поручивање уџбеника:
телефон: 011 655 88 50 (опција 5)
имејл: [email protected]

5. разред 

6. разред